Dây chuyền sản xuất khác biệt

 

Nghiền

 

Sàng

 

Lọc

 Dây chuyền sản xuất dài hơn gấp hai lần ( 60 loại và 90 loại)

Cung cấp các sản phẩm ổn định và đa dạng 

- Áp dụng hệ thống sản xuất trộn bột từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Duy trì chất lượng ổn định và dây chuyền trộn bột thật dễ dàng kiểm soát

- Có thể có 90 loại bột dựa trên cấp độ chất lượng

- Sản xuất bột mì có độ tinh khiết cao và các đặc điểm khác nhau đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kĩ thuật

Bộ phận Đơn vị So sánh CJ SC & đối thủ cạnh tranh
Đối thủ CJ-SC GAP
Qui trình Phương pháp sản xuất - Hỗn hợp bột Hỗn hợp bột -
Kích cỡ hạt µm 132 112 -20
Mức độ phá vỡ Mức độ 4 5 1
Ống dẫn EA 62 90 28
Máy móc Máy nghiền EA 19 24 5
Máy rây 5 9 4
Sàng 4 7 3
Vệ sinh (Máy được niêm phong) Kết quả 3 5 2